Fotovoltaik med nollskattesats

Den årliga skattelagen 2022 innehåller skatteändringar för solcellssektorn (nollskattesats för solceller). Detta inkluderar en nyligen införd skattesats för solceller på 0% för mervärdesskatt (“moms”), som tillämpas under vissa förutsättningar, t.ex. vid köp av solcellssystem eller nödvändiga komponenter. Förordningen är inte tidsbegränsad.

 

För vem gäller nollskattesatsen för solceller?

 • Eftersom detta är en tysk skattelagstiftning måste fakturerings- och leveransadressen samt systemets placering vara i Tyskland.
 • Skattesatsen för solceller på 0 % gäller endast för den som driver solcellsanläggningen.
 • Kommersiella återförsäljare, installatörer och återförsäljare kommer att få en faktura med 19% moms och kan få detta återbetalat som ingående moms som vanligt.
 • Den installerade nominella effekten för solcellssystemet är eller kommer att vara mindre än 30 kWp enligt MaStR.

 

Vilka produkter berörs av nollskattesatsen för solceller?

I huvudsak har ordalydelsen i mervärdesskattelagen följande lydelse:

“Leverans av solcellsmoduler […], inbegripet de komponenter som är nödvändiga för driften av ett solcellssystem och de lagringsenheter som används för att lagra den el som genereras av solcellsmoduler […] (UStG 2022)

Finansiell förvaltning är en av de viktigaste komponenterna :

 • Växelriktare
 • Fäste för tak
 • System för energihantering
 • Solkabel
 • Wieland-uttag (uttag för matning)
 • Mottagare för rundstyrning av radio
 • Backup-box och
 • Utrustning som betjänar nödkraftförsörjningen

 

Vilka krav måste uppfyllas för att få nollskattesatsen för solceller?

Systemets placering är på eller nära privata bostäder, lägenheter och offentliga och andra byggnader som används för aktiviteter som tjänar det allmänna bästa.

 

Hur ser beställningsprocessen ut?

Beställ => Aktivera kryssrutan i kassan => Dra nytta av nollskattesatsen för solceller

De berörda komponenterna är märkta med skattesatsen “exklusive 19%” i AceFlex Shop. Du kan känna igen detta genom att “exkl. 19%”. Momsbeloppet visas sedan i varukorgen och vid utcheckningen. Om du kryssar i kryssrutan “Krav på momsbefrielse” i det sista steget i kassan, kommer moms inte att debiteras (husbilsenheter undantagna).

Enkelt uttryckt:

 • Lägg dina önskade varor i varukorgen
 • I kassan, kryssa i rutan “Villkor för momsbefrielse”
 • Din varukorg laddas om och skatten reduceras till 0% för alla berättigade varor

 

VIKTIG ANMÄRKNING VID BETALNING MED PAYPAL ELLER GOOGLE PAY:

Momsen visas igen i PayPal- eller Google Pay-korgen. Detta är ett tekniskt fel som vi inte har någon kontroll över. Om du har kryssat i rutan och ingen moms visas i vår varukorg, kommer ingen moms att debiteras av PayPal eller Google Pay. Även om detta visas i kundkorgen med PayPal eller Google Pay. Du överför då endast nettobeloppet. Tyvärr har vi inget inflytande på detta, detta är ett tekniskt visningsfel hos PayPal och Google Pay.

 

Dessutom:

Före eller efter slutförandet av din beställning, vänligen fyll i
Formulär_MVAT_Exemption_AceFlex_GmbH
formuläret.

Vänligen skicka det ifyllda formuläret till oss via e-post till info@aceflex.de eller skicka formuläret till oss via post.

Företagets adress: AceFlex GmbH, Große Str. 28, 49134 Wallenhorst.

 

Utdrag ur mervärdesskattelagen (UStG) § 12 Skattesatser

(3) Skatten reduceras till 0 procent för följande transaktioner:

1. Leverans av solcellsmoduler till operatören av ett solcellssystem, inklusive de komponenter som är nödvändiga för driften av ett solcellssystem och de lagringsenheter som används för att lagra den el som genereras av solcellsmoduler, om solcellssystemet installeras på eller nära privata bostäder, lägenheter och offentliga och andra byggnader som används för verksamhet som tjänar det allmänna bästa. Kraven i mening 1 anses vara uppfyllda om den installerade bruttoeffekten för solcellssystemet inte överstiger eller inte kommer att överstiga 30 kilowatt (peak) enligt marknadens stamdataregister;

2. Gemenskapsinternt förvärv av de varor som avses i punkt 1 och som uppfyller kraven i punkt 1;

3. Import av de varor som anges i punkt 1 och som uppfyller kraven i punkt 1;

4. Installation av solcellssystem och lagringssystem som används för att lagra den el som genereras av solcellsmoduler, om leveransen av de installerade komponenterna uppfyller kraven i punkt 1.

Källa: https://www.gesetze-im-internet.de/ustg_1980/__12.html

 

FAQ Federala finansministeriet “Moms åtgärder för att främja utbyggnaden av solcellssystem”

Status: 23/06/2023

Vad är skillnaden mellan moms och försäljningsskatt?

Båda termerna betyder samma sak. Begreppet moms används ofta i vardagligt tal eftersom det avser beskattning av det mervärde som skapas. Termen används också på vissa fakturor eller kvitton. Den korrekta tekniska termen enligt skattelagstiftningen är dock moms, eftersom omsättningen av varor och tjänster beskattas.

 

Vilken momslättnad innehåller den årliga skattelagen 2022 för solcellssystem?

I § 12 (3) UStG föreskrivs att från och med den 1 januari 2023 ska ingen moms längre tas ut på leverans av solcellsanläggningar om de installeras på eller i närheten av en bostadsbyggnad (nollskattesats). Förordningen gäller för alla viktiga komponenter i ett solcellssystem, t. ex. solcellsmoduler, växelriktare och batterilagringssystem. Detsamma gäller för solcellssystem som installeras på offentliga och andra byggnader som används för verksamhet som tjänar det allmänna bästa( t.ex. klubbhus).

 

Kommer man i framtiden att behöva betala moms för driften av en solcellsanläggning?

I princip kommer moms inte längre att tas ut på el som matas in i nätet i framtiden. Det enda undantaget är om solcellsanläggningens operatör avstår från att tillämpa den så kallade småföretagsbestämmelsen (§ 19 UStG).

 

När är förordningen tillämplig?

Nollskattesatsen kommer att gälla från och med den 1 januari 2023. Om solcellssystemet endast köps utan att säljaren också måste installera solcellssystemet, beror det på när solcellssystemet är fullständigt levererat. Men om säljaren också måste installera solcellssystemet, är den avgörande faktorn när systemet är helt installerat. Vid en enhetlig leverans av arbetet är tidpunkten för mottagandet avgörande, vilket i regel sammanfaller med tidpunkten för idrifttagandet.

I det huvudsakliga tillämpningsfallet med standardiserad leverans av en solcellsanläggning som är ansluten till det allmänna elnätet sammanfaller tidpunkten för utförandet med den (regelbundna) anslutningen till det allmänna elnätet.

 

Gäller förordningen även för befintliga system?

Nollskattesatsen gäller endast för solcellssystem som levereras/installeras efter den 1 januari 2023. Retroaktiv tillämpning på befintliga installationer är inte möjlig.

Hur är det med byggnadsintegrerade solcellssystem (så kallade inroof-system) och takintegrerade solcellssystem (solcellselement som fungerar som takpannor och samtidigt kan generera elektricitet som solcellsmoduler, så kallade solcellstakpannor)?

Bestämmelserna om nollskattesatsen gäller både för takintegrerade och byggnadsintegrerade solcellsanläggningar.

Vid leverans av en byggnadsintegrerad solcellsanläggning som en del av en takrenovering är det endast de kostnader som specifikt kan hänföras till den byggnadsintegrerade solcellsanläggningen (specifika kostnader för solcellsanläggningen) som omfattas av nollskattesatsen. Kostnader som kan hänföras till takkonstruktioner i allmänhet omfattas inte av nollskattesatsen.

Hur är det med längre leveranstider? Vad innebär skattereduktionen om jag redan har beställt solcellsanläggningen men ännu inte fått den?

Det avgörande datumet är det datum då solcellssystemet levereras eller installeras (se fråga 4). Om detta datum infaller efter den 31 december 2022 ska ingen moms betalas. Detta innebär dock inte nödvändigtvis att ett lägre inköpspris måste betalas. Detta beror på avtalet och de överenskommelser som gjorts med säljaren i det enskilda fallet.

 

Vad händer om jag bygger ut mitt befintliga system?

Om utbyggnaden (t.ex. leverans/installation av ett batterilagringssystem eller andra väsentliga komponenter som tillägg till ett gammalt system) sker efter den 1 januari 2023, betalas ingen moms på inköp av komponenterna, inklusive installation.

 

Är det fortfarande nödvändigt för solcellsoperatören att registrera sig hos skattemyndigheten?

Genom att mata in el i nätet är solcellsanläggningsoperatören företagare i den mening som avses i UStG. Därför måste han – precis som alla andra företagare – registrera sig för skatteändamål hos skattemyndigheten.

För att minska byråkratin och effektiviteten i förvaltningen kan man dock avstå från att lämna in en anmälan enligt § 138.1 AO om inledande av förvärvsverksamhet och från att lämna in ett frågeformulär enligt § 138.1b AO till det behöriga skattekontoret, om de som driver solcellssystemen är näringsidkare i den mening som avses i § 15 EStG, vars verksamhet är begränsad till drift av solcellssystem som gynnas enligt § 3 (72) EStG, verksamheten är begränsad uteslutande till drift av ett solcellssystem enligt § 12 (3) (1) mening 1 UStG och småföretagsregleringen enligt § 19 UStG är tillämplig.

 

Se även BMF:s cirkulär om den skattemässiga behandlingen av operatörer av vissa små solcellssystem.

 

Gäller nollskattesatsen även för uthyrning av utrustning och för leasing- och avbetalningsavtal?

Uthyrning av solcellssystem utgör inte en leverans av solcellssystem och omfattas därför av den normala skattesatsen.

Däremot kan leasing- eller hyrköpsavtal klassificeras som en leverans eller annan tjänst enligt mervärdesskattelagen, beroende på deras specifika struktur. Nollskattesatsen kan endast tillämpas på leveranser. I alla andra fall tillämpas den normala skattesatsen.

De avtalsmässiga överenskommelserna mellan de avtalsslutande parterna är avgörande för avgränsningen. Hänsyn måste tas till löptid, betalningsvillkor och möjliga kombinationer med andra tjänsteelement etc.

I enlighet med detta anses en leverans ha ägt rum, till exempel om en automatisk överföring av äganderätten vid slutet av avtalsperioden har avtalats. Om avtalet ger leasegivaren eller leasetagaren en option avseende överföring av äganderätten, måste leverans också antas om, baserat på de objektivt bedömda omständigheterna i det enskilda fallet, inget annat beslut är ekonomiskt rimligt än överföring eller förvärv av äganderätten till den leasade tillgången vid slutet av avtalsperioden.

 

Kan jag fortfarande få momsåterbetalning från skattemyndigheten när jag köper en solcellsanläggning?

På grund av införandet av nollskattesatsen kommer moms inte längre att visas på fakturor från och med den 1 januari 2023 (skattesats 0 procent). Följaktligen kommer det i framtiden inte längre att vara möjligt eller nödvändigt att få återbetalning av mervärdesskatt från skattemyndigheten (ingående mervärdesskatt). Detta innebär att småföretagsregleringen (§ 19 UStG) inte längre behöver frångås för att undvika ekonomiska nackdelar.

Avdrag för ingående skatt är fortfarande möjligt för solcellssystem som levereras/installeras före den 1 januari 2023.

 

Omfattas även solcellsanläggningar med ett effektvärde på över 30 kW (peak) av nollskattesatsen?

Ja, det stämmer. Solcellssystem på eller i närheten av bostadshus är alltid att föredra. Solcellssystem med en effekt på över 30 kW (peak) är därför också att föredra, t.ex. på större flerfamiljshus.

 

Är inköp av balkongkraftverk momspliktigt?

Nätanslutna system och icke nätanslutna stationära system (s.k. stand-alone system) omfattas av nollskattesatsen. För enkelhetens skull kan man anta att solcellsmoduler med en effekt på 300 watt och mer används för nätanslutna system eller stationära fristående system. Detta omfattar även så kallade balkongkraftverk med en effekt på 300 watt eller mer, dvs. solcellsmoduler som installeras på balkongen och vanligtvis ansluts till ett uttag. Mobila solcellsmoduler (t.ex. för campingändamål) med en effekt på mindre än 300 watt omfattas inte av försäkringen.

Gäller nollskattesatsen även för batterilagring, energihanteringssystem eller t.ex. växelriktare och den nödvändiga uppgraderingen av mätarskåpet?

Ja, förordningen omfattar leverans eller installation av batterilagringssystem och alla komponenter som är nödvändiga för driften av solcellssystemet. Detta inkluderar även nödvändig förnyelse eller utbyggnad av mätarskåpet samt leverans och installation av ett energihanteringssystem.

Batterilagringssystem omfattas av nollskattesatsen om batterilagringssystemen är avsedda att lagra el från gynnade solpaneler i den specifika tillämpningen. Detta kan antas om lagringssystemet har en användbar kapacitet på minst 5 kWh. Om det (mobila) lagringssystemet inte uppfyller detta krav, omfattas det av nollskattesatsen om det i enskilda fall kan bevisas att det uteslutande används för att lagra el från subventionerade solpaneler.

Kommer reparationer av solcellsanläggningar att vara momspliktiga i framtiden?

Även utbyte och installation av defekta komponenter i en solcellsanläggning gynnas. Rena reparationer utan samtidig leverans av reservdelar gynnas däremot inte.

 

Hur är det med garantiavtal eller underhållsavtal?

Garanti- och underhållsavtal är fortfarande belagda med 19 procent moms.

 

Måste den privat förbrukade elektriciteten från solcellsanläggningar beskattas?

Förr i tiden var det vanligt att operatörerna tilldelade sina solcellsanläggningar till företaget för att kunna göra ett fullständigt avdrag för ingående skatt. Därför måste den privat förbrukade elen beskattas som en så kallad fri värdeöverföring. I princip gäller detta även för solcellsanläggningar som förvärvades före den 1 januari 2023 och som fortfarande finns kvar i företaget. Se dock fråga 18 angående eventuell flytt av en solcellsanläggning från företaget.

När det gäller solcellssystem som förvärvats till en nollskattesats uppfylls dock inte de rättsliga kraven för en fri värdeöverföring. Därför behöver den privat förbrukade elen inte beskattas i dessa fall, även om solcellssystemet har tilldelats företaget.

 

Kan en solcellsanläggning tas bort från företaget?

En tillgång ska tas bort från företaget om den inte längre används för företagets framtida behov. Detta gäller för solcellsanläggningar om mer än 90 procent av den genererade elektriciteten förväntas användas för privata ändamål i framtiden. För enkelhetens skull antas detta i synnerhet om en del av den el som genereras av solcellssystemet lagras i t.ex. ett batteri. Detsamma gäller om den producerade elen används för att ladda ett privat elfordon, för att driva en värmepump i ett privat hushåll eller för icke-kommersiell verksamhet av en offentligrättslig juridisk person.

Vid flyttning av en solcellsanläggning från företaget gäller nollskattesatsen om anläggningen uppfyller de relevanta kraven (se även fråga 2).

Att ta bort en solcellsanläggning som omfattas av den ovan nämnda förenklingsregeln är ett alternativ för operatören. Utövandet av denna rätt att välja måste dokumenteras av honom.

 

Är ett avdrag för ingående skatt fortfarande möjligt efter att en solcellsanläggning har avlägsnats?

Efter att solcellssystemet har avlägsnats är avdrag för ingående skatt för leveranser eller andra tjänster för solcellssystemet (t.ex. reparationer) endast möjligt på en proportionell basis. Avgörande är den faktiska andelen affärsmässig användning vid den tidpunkt som är avgörande för avdrag för ingående skatt. Den andel affärsmässig användning som antas för uttaget är då inte längre avgörande. Ingångsskatt som är direkt hänförlig till affärsverksamheten (t.ex. kostnader för skatterådgivning för upprättande av momsdeklarationer) är fullt avdragsgill.
Om en operatör tillämpar reglerna för småföretag är avdrag för ingående skatt uteslutet.

 

Är nollskattesatsen för leverans, gemenskapsinternt förvärv, import och installation av vissa solcellssystem, tillbehör till dessa och lagringssystem tidsbegränsad?

Nej, förordningen är inte tidsbegränsad.

 

Källa: https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/FAQ/foerderung-photovoltaikanlagen.html

 

Ytterligare information

Detaljerad information finns i avsnitt 12.18 i förordningen om tillämpning av mervärdesskattelagen.

AceFlex GmbH hat 4,79 von 5 Sternen 1473 Bewertungen auf ProvenExpert.com

Produkt-Anfrage