GTC

Allmänna villkor för onlinebutiken

www.aceflex.de

 • Allmänna relationer och affärsrelationer
 1. Följande allmänna villkor gäller för avtalsförhållandena mellan säljaren och dess kunder (nedan kallade “köpare”) som upprättats inom ramen för AceFlex GmbH:s onlinebutik “www.aceflex.de”, representerad av de verkställande direktörerna Tom Tischer-Robbers och Holger Robbers, Große Str. 28, 49134 Wallenhorst, Tyskland (nedan kallade “säljaren”).
 2. Avtal ingås med både konsumenter och entreprenörer.
 3. En konsument är en fysisk person som ingår en juridisk transaktion för ändamål som huvudsakligen faller utanför dennes näringsverksamhet eller yrkesutövning.
 4. Enligt 14 § i den tyska civillagen (BGB) är en företagare en fysisk eller juridisk person eller ett handelsbolag med rättslig handlingsförmåga som, när den ingår en rättshandling, handlar i utövandet av sin kommersiella eller oberoende yrkesverksamhet. Ett partnerskap med rättskapacitet är ett partnerskap som har förmåga att förvärva rättigheter och ingå förpliktelser.

Ingående av avtal

 1. Alla produkter, artiklar och tjänster som kan köpas i säljarens onlinebutik utgör inte bindande erbjudanden från säljaren i juridisk mening, utan är i sin tur en inbjudan till köparen att lämna ett erbjudande.
 2. När köparen har skickat beställningen kommer han/hon omedelbart att få ett e-postmeddelande som bekräftar mottagandet av beställningen, men detta utgör ännu inte accept av erbjudandet i juridisk mening, varigenom avtalet ingås. Avtalet ingås genom en separat orderbekräftelse från säljaren.
 3. Erbjudandena kan komma att ändras och gäller endast så länge lagret räcker.
  Tekniska ändringar, prisändringar och fel reserveras. Mot bakgrund av exploderande råvarukostnader och växande flaskhalsar i leveranslogistiken är kortsiktiga prisökningar och senareläggningar för närvarande det som gäller. Vi påpekar därför uttryckligen att vi endast kan bekräfta leveransdatum med förbehåll för faktisk tillgänglighet och dina inköpspriser med förbehåll för prisstabilitet vid önskat leveransdatum. Våra erbjudanden och orderbekräftelser kan komma att ändras fram till leverans, förutsatt att vi påverkas av prisutveckling och leveransförseningar som vi inte har något inflytande över.

Priser, moms, betalning

 1. Alla angivna priser är totalpriser inkl. lagstadgad moms plus eventuella fraktkostnader som uppstår beroende på typ av leverans (se § 4) plus eventuella fraktkostnader och förpackningskostnader.
 2. Säljaren erbjuder följande betalningsmetoder: Banköverföring (förskottsbetalning), PayPal (kreditkort), Klarna och Stripe. Säljaren skall utfärda en faktura till kunden för de beställda varorna, vilken skall bifogas leveransen av varorna eller skickas till kunden per brev.
 3. UNDANTAG FRÅN UST 2023 § 12 MOM. 3 USTG FÖR PV

➔ Alla väsentliga komponenter för generering och lagring är undantagna.

Undantag från mervärdesskatt
Utdrag ur mervärdesskattelagen – enligt §12 paragraf 3 UstG
“Skatten reduceras till 0 procent för följande transaktioner:
1. Leverans av solcellsmoduler till operatören av ett solcellssystem, inklusive den utrustning som krävs för driften.
av ett solcellssystem och lagringssystemet, som används för att lagra den energi som genereras av solcellsmodulerna.
genererad elektricitet om solcellssystemet installeras på eller i närheten av privata bostäder,
bostäder samt offentliga och andra byggnader som används för verksamhet som tjänar det allmänna bästa.
är installerad. Kraven i mening 1 anses vara uppfyllda om den installerade bruttoeffekten för
solcellssystemet är eller kommer att vara högst 30 kilowatt (peak) enligt marknadens stamdataregister;
2. Gemenskapsinternt förvärv av de varor som avses i punkt 1 och som uppfyller villkoren i
uppfylla nummer 1;
3. Import av de varor som anges i punkt 1 och som uppfyller kraven i punkt 1;
4. Installation av solcellssystem och lagringssystem som används för att lagra den energi som genereras av solcellsmoduler.
för lagring av el om försörjningen av de installerade komponenterna uppfyller kraven i punkt 1.”
Vi, AceFlex GmbH, vill påpeka att en momsfri leverans av din beställning endast är möjlig för
genomförs om de rättsliga ramvillkoren tillåter det.
Om vi behöver ytterligare information eller dokument efter idrifttagning och betalning, som en del av
rättsliga krav, kommer vi att informera dig om detta via e-post. Om din beställning innehåller artiklar
som inte verkar vara undantagna från moms enligt den nya lagstiftningen, kommer vi att
Vi kommer också att informera dig om detta via e-post. Vi förbehåller oss rätten att kräva eventuell moms. belopp vid behov.
Vorname: ______________________
Fakturanummer: ________________ Efternamn: _____________________
Eller erbjuda nummer: _____________ Telefon: ________________________
Beställningsnummer: _______________ E-post: _________________________
Jag bekräftar härmed att jag är medveten om kraven för momsbefrielse och att jag uppfyller dessa krav för denna order.
order är uppfyllda.
Jag bekräftar att jag kan hållas ansvarig för avsiktlig eller oaktsam felaktig information och för en
eventuell återbetalning av mervärdesskatt på grund av felaktiga eller ofullständiga uppgifter som lämnats till AceFlex
GmbH utan dröjsmål.
Datum och plats: ___________________ Kundens underskrift: _____________

Du kan ladda ner ett formulär här och skicka det till oss via e-post till info@aceflex.de.
Där bekräftar du att ditt system uppfyller de övriga rättsliga kraven.
Ange följande som ämne: “VAT 2023” och din referens (kundnummer, ordernummer, etc.)

Leveranser, fraktkostnader och risköverföring

 1. Leverans (leverans av ett fraktföretag) sker omedelbart efter mottagande av betalning eller meddelande via PayPal.
 2. Säljarens leverans- och betalningsvillkor anges i orderformuläret. Vänligen se respektive artikelbeskrivning för leveransdatum.
 3. På den sista beställningssidan innan du skickar in din offert (“Beställning med kostnader”) får du återigen en fullständig översikt över varornas viktigaste egenskaper, det totala priset för varorna och alla tillhörande komponenter som frakt- och förpackningskostnader.
 4. Om köparen är en konsument i den mening som avses i § 13 BGB, bärs transportrisken uteslutande av säljaren. Om köparen är en entreprenör övergår dock risken till köparen så snart säljaren har överlämnat varorna till transportören eller den person eller organisation som annars ansvarar för att utföra transporten.
 5. Kontrollera paketens skick och antal vid leverans. Notera eventuella skador eller brister omedelbart vid leveransen på transportörens överlämningssedel eller på handskannern. Be föraren kvittera skadan. Dokumentera eventuella fel med foton och skicka dem till oss. Vi, AceFlex GmbH, ska inte bära några kostnader som uppstår på grund av för sent meddelande om defekter.

Avbokningsregler

Avbokningsregler och exempel på avbokningsformulär

Följande avbokningsregler gäller endast för konsumenter (se Allmänna villkor och affärsförbindelser punkt 3 i de allmänna villkoren). Kommersiella kunder är undantagna från detta.

Rätt till uppsägning

Du har rätt att säga upp avtalet inom 14 dagar utan att ange något skäl. Ångerfristen är en månad från den dag då du eller en av dig utsedd tredje part, som inte är transportör, har tagit godset i besittning.

För att utöva ångerrätten måste du informera oss (AceFlex GmbH, företrädd av de verkställande direktörerna Tom Tischer-Robbers och Holger Robbers, Große Str. 28, 49134 Wallenhorst, telefonnummer: +49 5407/8986565, e-postadress: info@aceflex.de) om ditt beslut att häva detta avtal genom ett tydligt uttalande (t.ex. ett brev som skickas per post, fax eller e-post). Du kan använda det bifogade exemplet på annulleringsformulär, men det är inte obligatoriskt.

För att uppfylla ångerfristen är det tillräckligt att du skickar meddelandet om utövandet av

ångerrätt innan ångerfristen löper ut.

Konsekvenser av annullering

Om du frånträder detta avtal ska vi utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter senast 14 dagar från den dag då vi informerades om ditt beslut att frånträda detta avtal återbetala alla betalningar som vi mottagit från dig, inklusive leveranskostnaderna (med undantag för de extra kostnader som uppkommer till följd av ditt val av en annan typ av leverans än den billigaste typen av standardleverans som erbjuds av oss). För denna återbetalning kommer vi att använda samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen, om inte annat uttryckligen överenskommits med dig; under inga omständigheter kommer du att debiteras några avgifter för denna återbetalning. Vi kan vägra att återbetala dig förrän vi har fått tillbaka varorna eller förrän du har lämnat bevis på att du har returnerat varorna, beroende på vilket som inträffar tidigast. Du måste returnera eller överlämna varorna till oss omedelbart och under alla omständigheter senast inom fjorton dagar från den dag då du informerar oss om hävningen av detta avtal. Tidsfristen löper ut om du avsänder varorna innan fjortondagarsperioden har löpt ut. Du står för de direkta kostnaderna för att returnera varorna. Du behöver bara betala för eventuell värdeminskning av varorna om värdeminskningen beror på hantering av varorna som inte är nödvändig för att kontrollera deras skick, egenskaper och funktionalitet.

-Slut på annulleringspolicyn

Exempel på annulleringsformulär

Om du vill säga upp avtalet, vänligen fyll i detta formulär och

skicka tillbaka den.

Till [AceFlex GmbH), företrätt av de verkställande direktörerna Tom Tischer-Robbers och Holger Robbers, Große Str. 28, 49134 Wallenhorst, telefonnummer: +49 5407/8986565, e-postadress: info@aceflex.de]:

Jag/vi (*) häver härmed det avtal som ingåtts av mig/oss (*) om köp av

följande varor (*)/tillhandahållande av följande tjänster (*)

– Beställd den (*)/ mottagen den (*)

– Konsumentens/konsumenternas namn

– Konsumentens/konsumenternas adress

– Konsumentens/konsumenternas underskrift (endast för anmälan på papper)
– datum
_______________

(*) Stryk det som inte är tillämpligt.

 • 6 Bevarande av titel

Säljaren behåller äganderätten till varorna tills köpeskillingen har betalats i sin helhet.


 • 7

  Ansvar för fel och brister

Det lagstadgade ansvaret för defekter gäller för våra varor.

 • 8 Ytterligare informationsskyldigheter för distansavtal och elektronisk handel
 1. Tekniska steg för ingående av avtal/beställningsprocess

Välj de produkter du vill beställa genom att klicka på varukorgssymbolen (“Lägg i varukorg”). Dina val placeras då i varukorgen. Du kan när som helst ändra detta urval fram till dess att du skickar din beställning genom att ändra antalet produkter, ta bort urvalet genom att klicka på knappen “Ta bort” eller avbryta beställningsprocessen. Klicka på knappen “Checkout” för att gå vidare till nästa beställningssteg. Ange sedan dina kunduppgifter. Dina uppgifter kommer att samlas in, bearbetas och användas i enlighet med dataskyddsbestämmelserna. Uppgifterna kommer inte att användas för något annat ändamål eller vidarebefordras till tredje part. Läs de allmänna villkoren och avbokningsreglerna noggrant. Du kan bara gå vidare med beställningen om du godkänner villkoren under avbokningsregler (kryssa i rutan). I nästa beställningssteg väljer du önskad betalningsmetod. Genom att klicka på “Beställ med kostnader” skickar du din beställning till oss. Du lämnar härmed ett juridiskt bindande erbjudande.

 1. Lagring av avtalstexten efter avtalets ingående och tillgänglighet för
  Kunder.

Avtalstexten och dina beställningsuppgifter lagras av säljaren. När du har slutfört din beställning får du en tydlig orderbekräftelse som innehåller alla uppgifter om din beställning. Det är också möjligt att skriva ut avtalstexten med hjälp av webbläsarens utskriftsfunktion. Dina orderuppgifter finns också separat i det e-postmeddelande som skickats till dig. Dessutom kommer säljaren att skicka köparen avtalsbestämmelserna via e-post när som helst på begäran.

 1. Möjlighet att korrigera inmatningsfel

Du kan när som helst korrigera dina uppgifter innan du skickar din beställning. Detta kan göras med hjälp av “Tillbaka”-knappen eller “Tillbaka-pilen” i din webbläsare. Du kan göra korrigeringar antingen direkt på de enskilda erbjudandesidorna i de tillgängliga inmatningsfälten. Det är också möjligt att uppdatera produkterna eller ta bort enskilda produkter i den virtuella kundkorgen. Alla dessa korrigeringsmöjligheter är tillgängliga fram till och med inlämnandet av den bindande offerten via knappen “Beställ med kostnader”.

 1. Avtalsspråk

Avtalsspråket är uteslutande tyska.

 1. Uppförandekoder

Säljaren har inte underkastat sig några relevanta uppförandekoder.

 1. Bekräftelse av beställning

När kunden har skickat erbjudandet kommer de att få ett bekräftelsemeddelande.

 1. Reklamationer och garantier

Klagomål, i synnerhet garantianspråk, måste riktas till säljaren.

 1. Väsentliga egenskaper hos varorna

De viktigaste egenskaperna hos varorna finns i artikelbeskrivningen. Detta gäller även giltighetstiden för eventuella tidsbegränsade erbjudanden.

Meddelande om dataskydd

 1. Insamling, lagring, ändring, överföring, blockering, radering och användning av dina personuppgifter sker i enlighet med tillämpliga dataskyddsbestämmelser.
 2. Dina personuppgifter kommer endast att vidarebefordras till tredje part till de servicepartners som är involverade i behandlingen av avtalet, såsom det kreditinstitut som ansvarar för betalningsfrågor och det logistikföretag som ansvarar för leveransen. Om dina personuppgifter vidarebefordras till tredje part begränsas dock omfattningen av de överförda uppgifterna till vad som är absolut nödvändigt.
 3. Genom att ingå avtalet samtycker du till behandling och användning av dina personuppgifter (t.ex. adress) i enlighet med ovan nämnda information. Du har dock möjlighet att när som helst invända mot användningen utan att drabbas av några andra kostnader än överföringskostnaderna enligt grundavgifterna.
 4. Enligt den federala dataskyddslagen har du rätt till kostnadsfri information om dina lagrade uppgifter och, om nödvändigt, rätt till korrigering, blockering eller radering av dessa uppgifter. Vi ber dig vänligen kontakta oss på den adress som anges i leverantörsidentifieringen. Om dina personuppgifter som lagras av leverantören är felaktiga, kommer de att korrigeras omedelbart efter anmälan från dig.
 5. Dataskydd garanteras av den federala lagen om dataskydd. Användning är därför endast tillåten om den federala dataskyddslagen eller en rättslig bestämmelse tillåter detta eller om den registrerade samtycker.

Alternativ tvistlösning i enlighet med art. 14 para. 1 ODR -VO och § 36 VSBG:

Europeiska unionen har inrättat en onlineplattform (“ODR-plattform”) för reglering av konsumenttvister utanför domstol, som du kan kontakta. ODR-plattformen är avsedd att fungera som en kontaktpunkt för utomrättslig lösning av tvister om avtalsförpliktelser som härrör från onlineförsäljningsavtal. Du hittar plattformen på http://ec.europa.eu/consumers/odr/”

Vi är inte skyldiga eller villiga att delta i tvistlösningsförfaranden inför en skiljenämnd för konsumenter.

Informationsskyldighet enligt batterilagen (BattG)

I samband med försäljning av batterier eller ackumulatorer eller vid leverans av apparater som innehåller batterier eller ackumulatorer är vi enligt batteriförordningen skyldiga att påpeka följande: Batterier får inte slängas i hushållsavfallet. Som slutanvändare är du enligt lag skyldig att returnera förbrukade batterier. Du kan återlämna batterier kostnadsfritt efter användning på försäljningsstället eller i omedelbar närhet (t.ex. på kommunala återvinningscentraler eller i butiker). Batterier eller ackumulatorer som innehåller skadliga ämnen är märkta med symbolen av en överkorsad soptunna. Det kemiska namnet på föroreningen finns bredvid symbolen för soptunnan. “Cd” står för kadmium, “Pb” för bly, “Hg” för kvicksilver, “Li” för litium, “Ni” för nickel, “Mh” för metallhydrid och “Zi” för zink. Skyltarna under soptunnorna står för:
Pb: Batteriet innehåller mer än 0,004 viktprocent bly
Cd: Batteriet innehåller mer än 0,002 viktprocent kadmium
Hg: Batteriet innehåller mer än 0,0005 viktprocent kvicksilver

Den överkryssade soptunnan betyder att batteriet inte får slängas i hushållsavfallet.

Ytterligare detaljerad information om batterilagen kan också erhållas från det federala ministeriet för miljö, naturskydd och kärnsäkerhet.

Lag om utsläppande på marknaden, återlämnande och miljövänligt bortskaffande av elektriska och elektroniska produkter

Sedan den 13 augusti 2005 är tillverkarna skyldiga att kostnadsfritt ta tillbaka gamla elektriska apparater som släppts ut på marknaden. Tillverkarna måste märka sin elektriska och elektroniska utrustning som släpps ut på marknaden efter den 23 november 2005 med en symbol (överstruken soptunna med hjul). Som återförsäljare är vi enligt lag skyldiga att informera dig om att sådana gamla apparater inte får slängas som osorterat kommunalt avfall, utan måste samlas in separat och kasseras via de lokala insamlings- och retursystemen. I enlighet med lagen “ElektroG” av den 23 mars 2005 säljer vi från och med den 25 november 2005 endast elektriska och elektroniska produkter från tillverkare som har registrerat sig hos behöriga myndigheter och som kan uppvisa en insolvenssäker garanti för finansieringen av återlämnande och bortskaffande av sina elektriska produkter.

Slutlig bestämmelse

Avtalsförhållandet mellan säljaren och kunden och de respektive villkoren ska regleras av lagen i Förbundsrepubliken Tyskland. Konsumenter som har sin vanliga vistelseort utomlands kan också åberopa lagen i det land där de har sin hemvist, oberoende av det särskilda lagvalet.

Alternativ tvistlösning i enlighet med art. 14 para. 1 ODR-VO och § 36 VSBG:

Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning online (OS), som du hittar här: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Vi är beredda att delta i ett skiljeförfarande utanför domstol inför en skiljenämnd för konsumenter. Ansvarig är den allmänna skiljedomstolen för konsumenter vid Zentrum für Schlichtung e.V., Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, www.verbraucher-schlichter.de.

 

 

 

Allmänna villkor för nyckelfärdiga solcellssystem

 

Allmänna villkor för leverans och installation av solcellssystem

 • 1 Tillämpningsområde
 1. Våra allmänna villkor (nedan kallade allmänna villkor) gäller för leverans och installation av en driftklar solcellsanläggning (solcellsanläggning) med tillbehör i enlighet med avtalet mellan oss, AceFlex GmbH, och kunden.
 2. AceFlex GmbH tillhandahåller alla leveranser och tjänster inom ramen för köpeavtal uteslutande på grundval av dessa allmänna villkor. Vi erkänner inte några av kundens villkor som strider mot eller avviker från våra allmänna villkor, såvida vi inte uttryckligen skriftligen godkänner deras giltighet. Våra allmänna villkor gäller även om vi utför leverans och installation utan förbehåll med vetskap om att kundens villkor strider mot eller avviker från våra allmänna villkor.
 3. Dessa allmänna villkor gäller för både konsumenter och entreprenörer, såvida inte en differentiering görs i respektive klausul.
 • 2 Monteringens prestanda
 1. Man måste skilja mellan två alternativ för den färdiga installationen av systemet som AceFlex GmbH erbjuder:

(1) Installation och fastsättning av ett system på en lämplig yta och

(2) Installation av ett system i takkonstruktionen.

 1. Förutsättningen för en driftklar installation av en solcellsanläggning är att byggnadens strukturella egenskaper är lämpliga. AceFlex GmbH:s avtalspartner garanterar att dess byggnad har de statiska egenskaper som krävs. Han skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa en korrekt installation. Dessutom säkerställer han att byggnaden, särskilt taket, är fritt från asbest och jämförbara farliga ämnen.
 2. AceFlex GmbH informerar kunden om basvikten för hela systemet. I princip måste man räkna med en genomsnittlig extra vikt på 15 kg per kvadratmeter vid installation av en solcellsanläggning. AceFlex GmbH ska förse kunden med all tillgänglig information som är nödvändig för beräkningens strukturella lämplighet och som hänför sig till tjänster och leveranser av kontraktsföremålet. Om kunden eller dennes konstruktör anser att den information som lämnats inte är tillräcklig för att utföra eller låta utföra konstruktionsberäkningar, måste kunden meddela oss detta i textform innan installationen påbörjas och ange vilken information som behöver kompletteras. Skyldigheten att tillhandahålla fullständig information är kundens ansvar. Om AceFlex GmbH inte kan tillhandahålla ytterligare information eller inte kan tillhandahålla den i tid på grund av orsaker som de inte är ansvariga för, ska kunden bära den resulterande risken för försening eller omöjlighet att fullgöra.
 3. Inspektionen och fastställandet av den nödvändiga statiska undersökningen av lämpligheten för respektive byggnad ingår inte i de tjänster som AceFlex GmbH ska tillhandahålla.
 4. AceFlex GmbH har rätt att låta tredje part utföra de tjänster som är nödvändiga för att fullgöra köpeavtalet, särskilt installationen av systemet.
 • 3 Erbjudande och ingående av avtal

Kundens beställning utgör ett bindande erbjudande, som AceFlex GmbH kan acceptera inom en vecka genom att skicka eller överlämna en orderbekräftelse. Offerter som AceFlex GmbH lämnat i förväg är inte bindande.

Erbjudandena kan komma att ändras och gäller endast så länge lagret räcker.
Tekniska och prismässiga ändringar och fel reserveras.

Mot bakgrund av exploderande råvarukostnader och växande flaskhalsar i leveranslogistiken är kortsiktiga prishöjningar och senareläggningar för närvarande det som gäller. Vi påpekar därför uttryckligen att vi endast kan bekräfta leveransdatum med förbehåll för faktisk tillgänglighet och dina inköpspriser med förbehåll för prisstabilitet vid önskat leveransdatum. Våra erbjudanden och orderbekräftelser kan komma att ändras fram till leverans, förutsatt att vi påverkas av prisutveckling och leveransförseningar som vi inte har något inflytande över.

 • 4 Betalningsvillkor
 1. Betalningsvillkoren i AceFlex GmbH:s erbjudande är avgörande för betalningens förfallodag. Om erbjudandet inte innehåller några betalningsvillkor förfaller den totala ersättningen till betalning enligt följande betalningsplan:
 • 20% betalning vid orderbekräftelse. Betalning ska erläggas omedelbart utan avdrag.
 • 70% betalning när varorna är klara för leverans. Betalning ska erläggas omedelbart utan avdrag.
 • 10% betalning på dagen för driftsättning. Betalning ska erläggas omedelbart utan avdrag.
 1. Betalning av köpeskillingen får endast ske till det konto som anges i avtalet. Avdrag för rabatter är inte tillåtet.
 • 5 Leverans och leveranstid
 1. Leveranstiden för respektive system avtalas som en del av respektive köpeavtal. För att den av AceFlex GmbH angivna leveranstiden skall börja löpa krävs att kundens förpliktelser uppfylls i rätt tid och på rätt sätt. Invändningen att avtalet inte fullgjorts är fortfarande förbehållen.
 2. Om AceFlex GmbH har angett leveranstider i avtalet och dessa har legat till grund för beställningen, skall dessa tider förlängas i händelse av strejk och force majeure under den tid som förseningen varar.
 3. Kontrollera paketens skick och antal vid leverans. Notera eventuella skador eller brister
  omedelbart efter leverans på speditörens överlämningssedel eller handskannern. Be föraren kvittera skadan. Dokumentera eventuella fel med foton och skicka dem till oss. Vi, AceFlex GmbH, ska inte bära några kostnader som uppstår på grund av för sent meddelande om defekter.
 • 6 Plats för utförande/risköverföring
 1. Fullgörelseort för köpeavtal utan installationstjänster är AceFlex GmbH:s säte för köpeavtal med installationstjänster den plats där installationen av respektive system äger rum.
 2. Om varorna på kundens begäran skickas till kunden utan installationstjänster, övergår risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring till kunden när varorna överlämnas till transportören.
 3. Om köpeavtalet innehåller ett monteringsavtal övergår risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring till kunden vid tidpunkten för överlämnandet till kunden vid lossningsplatsen, förutsatt att AceFlex GmbH transporterar varorna själv. I annat fall skall riskövergången även i detta fall ske vid överlämnandet till transportören.
 4. Vid installationsavtal gäller dessutom följande: I den mån installationen är en förutsättning för riskövergången ur teknisk synvinkel, skall risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring övergå till Köparen vid tidpunkten för den första (även provvisa) idrifttagningen av systemet omedelbart efter installationen.
 • 7 Kvittning och retentionsrätt
 1. Kvittning mot våra fordringar är endast tillåten om kundens egna motfordringar redan har fastställts rättsligt eller är obestridda.
 2. Kunden har endast rätt att utöva retentionsrätt i den utsträckning som hans motfordran grundas på samma rättsförhållande.
 3. Om köparen är en entreprenör är rätten till kvittning och rätten till retention utesluten.
 • 8 Ansvar för fel och brister
 1. Konsumenten måste skriftligen meddela oss om uppenbara fel inom 4 veckor från det att felet uppstod. Om anmälan inte görs inom ovan angiven tid förfaller rätten till garanti. Detta gäller inte om vi har dolt felet på ett bedrägligt sätt eller om en garanti har lämnats för varans kvalitet. Om kunden är en entreprenör måste uppenbara defekter omedelbart rapporteras till AceFlex GmbH.
 2. Alla defekter måste rapporteras skriftligen till AceFlex GmbH.
 3. För att garantirättigheterna skall gälla krävs att modulernas typ- eller serienummer och även typskyltarna på de andra komponenterna inte ändras, raderas, avlägsnas eller på annat sätt görs oläsliga. I annat fall förbehåller sig AceFlex GmbH rätten att neka ersättningstjänster.
 4. Om kunden eller tredje part på uppdrag av kunden utför otillbörliga reparationsarbeten eller ändringar av de varor som levererats av oss, finns inga krav på fel för dessa ingrepp och de resulterande följderna.
 5. Preskriptionstiden för anspråk på grund av fel i det levererade systemet är 2 år, för fel i installationstjänsten 1 år. Perioden börjar med överföring av risk.
 6. AceFlex GmbH ansvarar med avseende på levererat system och tillbehör, i övrigt vid fel i enlighet med lagstadgade bestämmelser. Om kunden är en entreprenör förbehåller vi oss rätten att välja typ av efterföljande fullgörande i händelse av ett fel.
 7. För eventuella defekter i monteringsarbetet ger vi en garanti efter eget gottfinnande genom reparation eller utbyte. Om vi allvarligt och slutgiltigt vägrar att fullgöra eller om vi vägrar att åtgärda felet och efterföljande prestanda på grund av oproportionerliga kostnader eller om detta objektivt sett har misslyckats, kan kunden efter eget gottfinnande kräva en minskning av ersättningen (minskning), återkallelse med avseende på installationstjänster och, om tillämpligt, ersättning inom ramen för de ansvarsbegränsningar som nämns i § 9.
 8. Om kunden gör gällande garantianspråk mot oss enligt detta avtal på grund av fel för vilka tillverkaren också har gett kunden en garanti eller garanti, ska kunden överföra dessa krav mot tillverkaren till oss i detta avseende.
 • 9 Skadeståndsskyldighet
 1. Vårt ansvar för avtalsbrott och överträdelser är begränsat till uppsåt och grov oaktsamhet. Detta gäller inte för skador på kundens liv, kropp och hälsa, krav på grund av brott mot kardinalskyldigheter och ersättning för skador som orsakats av försening (§ 286 BGB). I detta avseende är vi ansvariga för varje grad av fel.
 2. Ovanstående ansvarsfriskrivning gäller även vid lätt vårdslös underlåtenhet från våra medhjälpares sida.
 3. I den mån vårt skadeståndsansvar är uteslutet eller begränsat ska detta även gälla för det personliga skadeståndsansvaret för våra anställda, arbetare, personal, representanter och ställföreträdande agenter.
 4. Vi tillhandahåller inga undersökningar eller beräkningar avseende statik eller bärighet för den byggnadsgrund eller byggnad som vi baserar våra leveranser och tjänster på.
 • 10 Information om tillverkare/tillverkarens produktgaranti

AceFlex GmbH är inte själv tillverkare av solcellsmoduler, växelriktare eller andra enskilda komponenter. Om det i köpeavtalet hänvisas till information från tillverkaren (särskilt produktgaranti, funktionsgaranti), klargörs det att detta inte utgör ett oberoende kvalitetsavtal från AceFlex GmbH:s sida. I detta sammanhang utfärdar vi ingen oberoende garantiförklaring. All information som tillhandahålls av tillverkaren är ett oberoende produkt- och garantiuttalande från tillverkaren.

 • 11 Behållande av titel
 1. Vi förbehåller oss äganderätten till det levererade systemet och tillbehören tills hela köpeskillingen har betalats.
 2. Kunden är skyldig att behandla den köpta varan med omsorg tills köpeskillingen har betalats i sin helhet. I synnerhet är han skyldig att på egen bekostnad försäkra dem på lämpligt sätt mot stöld, brand, vatten- och transportskador till återanskaffningsvärde. Avvikande överenskommelser måste göras skriftligen.
 3. Kunden måste omedelbart informera oss om alla verkställighetsåtgärder som vidtas av tredje part mot förbehållsvarorna och överlämna de dokument som krävs för ett ingripande; detta gäller även för försämringar av något annat slag. Oberoende av detta måste kunden i förväg informera tredje part om de befintliga rättigheterna till föremålen. Om kunden är företagare skall han bära våra kostnader för ingripande om tredje man inte kan ersätta dem.
 4. Om kunden är företagare, överlåter han härmed till oss som säkerhet alla fordringar mot sina kunder som härrör från ovan nämnda transaktioner vid återförsäljning/uthyrning av systemet tills alla våra fordringar har uppfyllts. Om systemet bearbetas, byggs om eller kombineras med en annan produkt, kommer vi direkt att förvärva äganderätten till den tillverkade produkten. Dessa anses vara reserverade varor.
 5. Om föremål med äganderättsförbehåll installeras som väsentliga komponenter i kundens fastighet/byggnad, överlåter kunden härmed till oss de fordringar som uppstår vid eventuell försäljning av fastigheten eller äganderätten till ett belopp som motsvarar fakturavärdet för föremål med äganderättsförbehåll med alla därtill hörande rättigheter.
 • 12 Begränsning av egna anspråk

Våra krav på betalning är preskriberade enligt § 195 BGB. I fråga om preskriptionstidens början gäller § 199 BGB.

 • 13 Formulär för deklarationer

Rättsligt relevanta deklarationer och meddelanden som kunden måste göra till oss eller en tredje part måste göras skriftligen.

 • 14 Skydd av personuppgifter

Om köparen inte uttryckligen godkänner insamling, behandling och användning av personuppgifter – i synnerhet genom att beställa ett nyhetsbrev – kommer dessa uppgifter endast att behandlas i enlighet med de lagstadgade bestämmelserna i den tyska dataskyddslagen (BDSG) och den tyska lagen om dataskydd för teletjänster (TDDSG). Inom ramen för våra beräknings- och konstruktionsprogram överförs kundrelaterade uppgifter till avtalspartner och lagras för planering och vidare bearbetning.

 • 15 Lagval – behörig domstol – avskiljbarhetsklausul
 1. Förbundsrepubliken Tysklands lag skall tillämpas på detta avtal.
 2. För offentligrättsliga avtal med näringsidkare, juridiska personer och specialfonder är den domstol där vi har vårt säte exklusivt behörig.
 3. Skulle enskilda bestämmelser i dessa allmänna villkor vara ogiltiga, skall avtalet i övrigt inte påverkas. Den gällande bestämmelsen skall ersättas med en bestämmelse som så nära som möjligt motsvarar den i ekonomiskt hänseende avsedda bestämmelsen.
AceFlex GmbH hat 4,79 von 5 Sternen 1473 Bewertungen auf ProvenExpert.com

Produkt-Anfrage